வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையினை நாம் நேரில் பார்ப்பது போன்று தற்போது பார்க்கலாம்!

பொதுவாக வயிற்றில் வளரும் குழந்தைகளை ஸ்கேன் செய்வது மூலம் தாய் மற்றும் உறவினர்கள் அவதானித்து சந்தோஷப்படுகிறார்கள்.ஆனால் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையினை நாம் நேரில் பார்ப்பது போன்று தற்போது பார்க்கலாமாம்!.. மிகவும் ஆச்சரியமளிக்கும் காட்சியினை இங்கு காணலாம்.அதாவது இனி 4D ஸ்கேன் மூலம் தாயின் வயிற்றிலிருக்கும் குழந்தையை முழுவதும் நேரில் அவதானிப்பது போல் அவதானிக்கலாம்

SHARE